Go to content

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Zdalni.pl przez Użytkowników i Użytkowników Końcowych oraz warunki świadczenia przez Administratora usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom i Użytkownikom Końcowym zamieszczania materiałów w Serwisie i korzystania z nich online.
 2. Korzystającymi z Serwisu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Konsumenci, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta nie mogą korzystać z Serwisu.
 3. Warunkiem uzyskania dostępności do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników i Użytkowników Końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§2
Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Zdalni.pl;
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem Zdalni.pl ;
Administrator – podmiot świadczący usługi Serwisu, którym jest ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Użytkownik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który na mocy odrębnego porozumienia z Administratorem, może zamieszczać ogłoszenia w Serwisie dotyczące dostępności jego pracowników lub współpracowników;
Użytkownik Końcowy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który poprzez korzystanie z Serwisu może nawiązać współpracę z Użytkownikiem w zakresie wykorzystania pracowników lub współpracowników Użytkownika;

§3
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Na mocy odrębnego porozumienia z Administratorem Użytkownicy mają możliwość umieszczania w Serwisie ogłoszeń dotyczących dostępności ich pracowników i współpracowników, w celu nawiązania współpracy z Użytkownikami Końcowymi.
 2. W celu zawarcia porozumienia z Administratorem, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: …………………………………….. Warunkiem zawarcia porozumienia jest akceptacja przez Użytkownika warunków przedstawionych przez Administratora.
 3. Użytkownik Końcowy aby skontaktować się z Użytkownikiem, w celu podpisania umowy dotyczącej wykorzystania dostępności pracowników lub współpracowników Użytkownika wskazanych w ogłoszeniu zamieszczonym w Serwisie, powinien złożyć zapytanie na adres e-mail: ………………………………….. . Po złożeniu takiego zapytania, Administrator skontaktuje Użytkownika Końcowego z Użytkownikiem, celem nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania dostępności w/w pracowników lub współpracowników. Warunki dotyczące współpracy w tym zakresie, zostaną ustalone bezpośrednio przez Użytkownika i Użytkownika Końcowego.
 4. W celu umożliwienia kontaktu Użytkownika Końcowego z Użytkownikiem, Użytkownik Końcowy powinien zaznaczyć odpowiedni checkbox, w którym to wyraża on zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez Administratora podmiotom trzecim, celem umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, który zamieszcza ogłoszenia w Serwisie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do ustalania warunków z Użytkownikiem Końcowym zgodnych z treścią zamieszczonego ogłoszenia w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania zamieszczania ogłoszeń Użytkownika w Serwisie w przypadku:
  a) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z zawartego przez Użytkownika porozumienia z Administratorem lub naruszenia warunków niniejszego Regulaminu;
  b) zamieszczania w Serwisie przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających postanowienia Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawa Administratora lub osób trzecich;
  c) ……………………………………….

§4
Płatności

 1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne jedynie dla Użytkowników. Użytkownicy Końcowi korzystają z Serwisu w sposób bezpłatny.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania opłat zgodnie z zawartym z Administratorem porozumieniem.

§5
Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ponad kwotę stanowiącą równowartość uzyskanych opłat za korzystanie z Serwisu od danego Użytkownika w ostatnim miesiącu kalendarzowym, poprzedzającym datę wystąpienia szkody.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej Użytkownika z Użytkownikiem Końcowym w wyniku korzystania z Serwisu. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik lub Użytkownik Końcowy.
 3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych przez Użytkownika lub Użytkowników Końcowych materiałów w Serwisie. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami wobec Administratora z tytułu zamieszczanych przez Użytkownika lub Użytkownika Końcowego materiałów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich i zwolnienia w ten sposób Administratora z ewentualnej odpowiedzialności.

§6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, w terminie 30 dni od dnia niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie ………………………….lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ………………………………….. z dopiskiem „reklamacja ……………”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail Użytkownika.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty przesłania projektu zmian Regulaminu na adres e-mail Użytkownika, o ile Użytkownik Końcowy nie zgłosi sprzeciwu co do propozycji zmian Regulaminu.
 2. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika co do zmian Regulaminu, umowa zawarta pomiędzy Użytkowaniem a Administratorem ulega rozwiązaniu z dniem upływu 14 dniowego terminu od daty przesłania projektu zmian Regulaminu, a dane Użytkownika, który zgłosił sprzeciw, zostają usunięte z Serwisu.
 3. Brak sprzeciwu Użytkownika w terminie 14 dni od daty przesłania projektu zmian Regulaminu oznacza akceptację zmian Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.