Go to content

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

§I Postanowienia wstępne

1. Fundacja Edukacji Informatycznej z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Drawskiej 29A/87 jest organizacją zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000637084 zwana dalej „Fundacją”,
Fundacja ustala niniejszy Regulamin Serwisu internetowego www.fei.edu.pl/ oraz serwisów internetowych prowadzonych przez Siebie projektów, takich jak: zdalni.pl, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa zasady działania Serwisu internetowego www.fei.edu.pl/ oraz serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację projektów, takich jak: zdalni.pl, zwanych dalej „Serwisem”, oraz warunki świadczenia Usług, opisanych w §3 ust. 1 poniżej, zwanych dalej „Usługami”, udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.

3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba korzystająca z Serwisu.

4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie www.fei.edu.pl/ oraz w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację projektów, takich jak: zdalni.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz jego wydrukowanie. Każdy użytkownik serwisu może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

1) Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Zakończenie korzystania z Serwisu następuje bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, w chwili opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu oraz zaprzestania korzystania z Usług, które Serwis umożliwia.

2) Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i specyfiką danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z Serwisu,
b) powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści powszechnie uznanych za nieobyczajne, niezgodne z prawem lub naruszające cudze dobra osobiste lub majątkowe,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste lub majątkowe, w tym innych Użytkowników, a w szczególności powstrzymywania się od posługiwania się danymi innych osób jako własnymi danymi osobowymi.

3) Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Fundacji informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub treści mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści, Fundacja ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do świadczonych Usług oraz wystąpić na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.

4) Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych do niej przez Użytkowników w ramach Serwisu.

5) Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.

§3 Rodzaj i zakres świadczonych Usług

1) Fundacja na zlecenie Użytkownika za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi:

a) dostęp do informacji zawartych w Serwisie,
b) przesłanie poprzez formularz zgłoszenia aplikacji w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Fundację projekcie bądź zatrudnieniu,
c) przesłanie poprzez formularz zgłoszenia aplikacji na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację,
d) przesyłanie poprzez formularz oferty pracy przez przedstawicieli pracodawców.

2) Usługi, o których mowa w ust. 1. lit. a)-d) powyżej, świadczone są nieodpłatnie.

3) Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu Fundacji w przeglądarce internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4) Realizacja Usługi, o której mowa ust. 1 lit. b) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji niniejszej Usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosownej klauzuli i bądź zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij”. Formularz zgłoszeniowy może posiadać także opcję dodania dokumentu aplikacyjnego. Fundacja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielone na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

5) Realizacja Usługi, o której mowa ust. 1 lit. c) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji niniejszej Usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosownej klauzuli bądź zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij”. Formularz zgłoszeniowy może posiadać także opcję dodania dokumentu aplikacyjnego. Fundacja ma prawo do przesyłania aplikacji innym podmiotom zainteresowanym kandydaturą Użytkownika przesyłającego swoje zgłoszenie, mając jednocześnie zawarte z podmiotami, którym przekazuje dane osobowe stosowne umowy powierzenia danych osobowych. Fundacja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do momentu uzupełnienia formularza, korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

6) Realizacja Usług, o których mowa ust. 1 lit. d) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza, który jest udostępniony w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji niniejszych Usług. Wyrażenie zgody następuje poprzez zatwierdzenie przycisku „Wyślij”. Fundacja udziela Użytkownikowi odpowiedzi na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, w zależności od wskazania Użytkownika dokonanego w treści formularza. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usług jest anonimowe.

§4 Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych udostępnionych Fundacji przez Użytkownika w związku z realizacją Usług jest Fundacja Edukacji Informatycznej.

2) Szczegółowe informacje odnośnie Administratora danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w związku z realizacją Usług, znajdują się na stronie internetowej Fundacji w sekcji Polityka Prywatności.

3) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu wymaganego przepisami prawa odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zwłaszcza przed zniszczeniem, utratą oraz ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

§5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1) Wymaganiem technicznym dotyczącym korzystania z Usług serwisu internetowego Fundacji jest połączenie z siecią internet.

2) Korzystając z Usług serwisów internetowych należących do Fundacji, należy używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

3) Działanie plików Cookies opisane jest w dokumencie Polityka prywatności, zamieszczonym na stronie internetowej Fundacji Edukacji Informatycznej.

§6 Postanowienia końcowe

1) Serwis może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.

2) Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Fundacji jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3) Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4) Fundacja informuje, że Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis należący do Fundacji. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

5) Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

6) Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, a także zmian zasad korzystania z Serwisu.

7) Regulamin może zostać zmieniony przez Fundację w każdym czasie jego obowiązywania. W przypadku zmiany Regulaminu, Fundacja umieści informację o jego zmianie w Serwisie internetowym oraz udostępni nieodpłatnie zmienioną treść Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie, za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz drukowanie jego postanowień.

8) Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do treści Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla wprowadzonych zmian.

9) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.