Go to content

Statut

STATUT FUNDACJI EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacji Informatycznej, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 7 lipca 2016 r. w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Hanną Wachowską-Popielarczyk prowadzącą kancelarię notarialną przy ulicy Obrzeżnej 7A lok. U1 w Warszawie, za numerem Repertorium A 4227/2016. Fundację ustanowił Krzysztof Rumianowski, zwany dalej Fundatorem.

§2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§5

Fundacja może używać pieczęci, której wzór określi Zarząd Fundacji.

§6

Fundacja może zatrudniać pracowników.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (Minister Edukacji Narodowej).

Cele i majątek Fundacji

§8

Celami Fundacji są:

 • działalność edukacyjna, w szczególności w zakresie promowania innowacyjności i znajomości technologii informacyjnych,
 • działalność naukowa i naukowo-techniczna, w szczególności na rzecz rozwoju technologii informacyjnych,
 • działalność kulturalna,
 • działalność dobroczynna.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i wspieranie inicjatyw, kampanii społecznych i programów edukacyjnych,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów i innego rodzaju imprez,
 • organizowanie badań i tworzenie baz danych,
 • prowadzenie obiektów kulturalnych,
 • udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego dla potrzebujących,
 • przyznawanie stypendiów i nagród,
 • wydawanie i dystrybucję publikacji,
 • promocję i organizację wolontariatu.

§10

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) przekazany przez Fundatora, oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

Zarząd Fundacji

§11

Zarząd Fundacji, zwany dalej “Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności dotyczące Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub osób.

§12

Zarząd składa się z przynajmniej jednego, a nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.

                                                                                                                     

§13

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator na czas nieokreślony.

§14

 1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Fundacji.
 2. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Fundacji.

§15

Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Likwidacja Fundacji

§16

W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje jednomyślnie i za zgodą Fundatora uchwałę o likwidacji Fundacji.

§17

 1. Z chwilą podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd zostaje odwołany, a Fundator powołuje. Likwidatora Fundacji. Likwidatorowi Fundacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu i członków Zarządu.
 2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności zbycie majątku Fundacji na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz zakończenie bytu prawnego Fundacji.
 3. Fundacja, reprezentowana przez Fundatora, może przyznać Likwidatorowi Fundacji wynagrodzenie.

§18

Likwidacja Fundacji obejmuje w szczególności:

 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji,
 2. Zawiadomienie właściwego sądu o rozpoczęciu likwidacji,
 3. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji,
 4. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowienia końcowe

§19

 1. Decyzję o zmianie niniejszego Statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd za zgodą Fundatora. Zmiana może dotyczyć celów Fundacji.
 2. Warunek zgody Fundatora na zmianę Statutu nie musi być spełniony w razie śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora pełnej zdolności do czynności prawnych.

§20

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.