Go to content

Obsługa PFRON – deklaracje i wpłaty dla Twojej firmy

Ola|8 kwietnia 2024

Każda firma zatrudniająca co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nieosiągająca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, zobowiązywana jest do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z wpłat zwolnienie mają pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Do grupy podmiotów zwolnionych należą także m.in.:

  • zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość,
  • domy pomocy społecznej,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Wysokość wpłaty możesz obniżyć, na przykład poprzez zakup usług lub produktów od firm zatrudniających niepełnosprawnych. Obsługa PFRON to usługa, którą kierujemy zarówno do pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, jak i do tych, którzy są zobowiązani do wpłat na Fundusz.

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze

Niezależnie od tego, czy Twoja firma zobowiązana jest do dokonywania wpłat na PFRON, czy też jest z nich zwolniona, masz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wobec Funduszu. Należą do nich składanie comiesięcznej i rocznej deklaracji (podmioty zobowiązane) lub comiesięcznej i rocznej informacji (podmioty zwolnione). Dokumenty te pozwalają zweryfikować, czy dany podmiot osiąga określone ustawą wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Deklaracje i informacje miesięczne musisz złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja lub informacja dotyczy. Deklaracje i informacje roczne złóż do 20 stycznia za rok poprzedni. Zobowiązania wobec PFRON oznaczają dla pracodawców szereg formalności, których niedopełnienie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Dlatego tak istotne jest, aby obsługę PFRON zlecić własnym pracownikom lub zewnętrznemu podmiotowi.

Obsługa PFRON – obowiązkowe wpłaty

Jako pracodawca musisz pamiętać o comiesięcznym składaniu odpowiedniej deklaracji lub informacji do Funduszu. Wzory tych dokumentów znajdziesz na stronie internetowej systemu e-PFRON. Jednak na tym Twoje zobowiązania wobec PFRON się nie kończą. Na przedsiębiorcy spoczywa również obowiązek wyliczania wysokości comiesięcznej wpłaty. Stanowi ona iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzedzającym kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością a ich rzeczywistym zatrudnieniem. Następnie należy dokonać wpłaty z firmowego rachunku bankowego w wyznaczonym terminie. Terminem wpłaty jest 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek wpłaty. Rozliczenie po terminie wymagalności oznaczało będzie konieczność doliczenia odsetek od zwłoki. 

Obsługa PFRON w zdalni.pl

Szukasz specjalistów, którzy zarejestrują Twoją firmę w systemie PFRON, a następnie będą przygotowywali dla Ciebie miesięczne i roczne dokumenty sprawozdawcze? Zajmujemy się obsługą PFRON dla małych i średnich firm. Obsługujemy podmioty, które płacą wpłatę w pełnej wysokości, korzystają z odliczeń oraz te, które zatrudniają lub zamierzają zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Pilnujemy, aby dokumenty sprawozdawcze Twojej firmy wypełnić prawidłowo oraz wysłać w ustawowym terminie. 

Katarzyna Wacławska

Udostępnij artykuł!

facebook twitter linkedin

Przeczytaj inne nasze artykuły